แจ้งเตือน
ตั้งแต่วันที่ 01/01/2560 สปสช. จะเปลี่ยนระบบการบันทึกข้องมูลโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย ไปที่ ระบบบูรณาการการคัดกรองความผิดปกติของหญิงตั้งครรภ์และทารกแรกเกิด
GO TO NPRP (http://nprp.nhso.go.th)
*** กรณีที่มีผลการตรวจและยังไม่ได้บันทึกข้อมูลขอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 10/01/2560 ***
ติดต่อเจ้าหน้าที่
หากพบปัญหากรุณาติดต่อ IT Helpdesk เบอร์โทร 02-141-4200 หรือ E-mail: ithelpdesk@nhso.go.th
Thalassemia Management